Hollands Kroon Actueel

Recreatiewoningen in Oudesluis
Recreatiewoningen in Oudesluis

Hollands Kroon wil onder strikte voorwaarden permanent wonen recreatieparken toestaan

HOLLANDS KROON – Het college heeft besloten om kaders aan de gemeenteraad voor te leggen die bepalen of de bestemming van een recreatiewoning kan worden omgezet naar wonen. Het omzetten van de bestemming kan alleen als alle woningen op een park worden omgezet.

Individuele recreatiewoningen op een park omzetten naar wonen is dus niet mogelijk. De kaders zijn tot stand gekomen aan de hand van verschillende (regionale) kaders, een participatietraject met belanghebbenden en ervaringen van andere gemeenten. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei vergadert over het voorstel.

Kaders

De andere kaders zijn:

  • Een recreatiewoning moet voldoen aan het bouwbesluit 2012.
  • Criteria op het gebied van ruimtelijke ordening worden getoetst.
  • Ook moet de eigenaar akkoord gaan dat hij zelf verantwoordelijk blijft voor de ruimte op het privéterrein rondom de woning.

Inspraakreactie indienen

De kaders zijn direct na het collegebesluit zes weken ter inzage gelegd in het Gemeenteblad. Als u het niet eens bent met de kaders kunt u vanaf 5 februari een inspraakreactie indienen. Dit moet binnen de wettelijk gestelde termijn van zes weken, waarin het plan ter inzage ligt. Dit kunt u zowel mondeling als schriftelijk doen. U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken met een medewerker of u kunt uw schriftelijke inspraakreactie toesturen, zowel digitaal als per post. Vermeld bij het onderwerp van uw brief de titel ‘kaders wonen omgevingsvisie’.

Vertel het de gemeenteraad

Aan de hand van de inspraakreacties worden de kaders al dan niet aangepast (na 18 maart) en voorgelegd aan de gemeenteraad. Hierover vindt eerst een beeldvormende bijeenkomst plaats op 14 mei. Het doel van deze bijeenkomst is om de gemeenteraad te informeren over het voorstel en de kaders. De bijeenkomst is openbaar. U bent dus welkom om hierbij aanwezig te zijn.

Wilt u uw mening aan de gemeenteraad kenbaar maken over dit onderwerp? Daar zijn verschillende manieren voor:

  • U kunt inspreken tijdens het inwonersspreekuur van de gemeenteraad. Deze vindt plaats op de dinsdag voorafgaand aan de raadsvergadering waarin het onderwerp wordt behandeld. Naar verwachting wordt dit onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering van 23 mei. Dit betekent dat u op 21 mei kunt inspreken over dit onderwerp. U moet zich hiervoor aanmelden.
  • U kunt een e-mail of brief sturen.
  • Contact opnemen met een raadslid.

De stukken voor de raadsvergadering van 23 mei kunt u 2 weken voorafgaand aan de vergadering inzien in de vergaderkalender.

Participatietraject

In oktober 2017 is een beeldvormende bijeenkomst georganiseerd om met inwoners, ondernemers en gemeenteraadsleden ideeën en meningen uit te wisselen over permanent wonen in recreatiewoningen. Daarna is gewacht op de regionale visie verblijfsrecreatie. Deze is in september 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. Aan de hand van onder andere deze visie en de input van de beeldvormende bijeenkomst is een enquête opgesteld. Deze is in december 2018 en januari 2019 verspreid onder belanghebbenden. In de enquête zijn concrete kaders voor permanente bewoning van recreatiewoningen voorgelegd. De resultaten van de enquête vindt u in het groene blok op deze pagina. Verder is er contact geweest met de provincie Gelderland en de gemeente Oldebroek en Medemblik. Oldebroek heeft kaders voor het permanent wonen in een recreatiewoning al vastgesteld. Medemblik nog niet, maar is verder in het proces. Aandachtspunten van beide gemeenten zijn meegenomen, net als aandachtspunten van de provincie Noord-Holland.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandkroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat. De redactie zal er dan mee aan de slag gaan. Let op, de foto moet een eigen foto zijn anders wordt deze niet geplaatst

Reageer op dit onderwerp