Hollands Kroon Actueel

Peuterspeelschool ’t Hummelhonk-Kreileroord krijgt mogelijk andere bestemming

KREILEROORD – Kappio Kinderopvang heeft verzocht om peuterspeelschool ’t Hummelhonk in Kreileroord  om te buigen naar een locatie voor inwoners met Nederlands als tweede taal. Gevraagd wordt in te stemmen met een maatwerktoepassing door af te wijken van de Verordening voorschoolse educatie, peuterplaatsen en kinderopvang SMI Hollands Kroon en de wettelijke kwaliteitseisen van voor -en vroegschoolse educatie.

In Kreileroord woont een relatief groot aantal buitenlandse inwoners, hoofdzakelijk gezinnen met kinderen. Op basisschool Het Creiler Woud, met in totaal 46 leerlingen, zijn zeven nationaliteiten vertegenwoordigd. Veel kinderen van zowel allochtone als ook autochtone afkomst stromen met een taalachterstand in bij peuterschool ‘t Hummelhonk en maken daarna de overstap naar het reguliere onderwijs in basisschool Het Creiler Woud. Meer dan de helft van de kinderen die bij de peuterschool worden aangemeld, heeft een VVE-
indicatie.

Ter voorkoming van taalachterstand onder deze kinderen is een doorgaande lijn vanuit de peuterschool naar de kleutergroep van de basisschool van essentieel belang. Dit kan onder meer gerealiseerd worden door de lesmethode LOGO3000 uit het onderwijs toe te passen in het aanbod op de peuterschool.

College Hollands Kroon stemt in met ombuiging

Het college komt met een positief verzoek richting de gemeenteraad om de peuterschool om te buigen naar een NT2 locatie.  de gemeentelijke tegemoetkoming voor voor- en vroegschoolse educatie blijft van kracht voorzowel ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag en ouders die niet in aanmerking komen voor
 kinderopvang-toeslag. Voor de kosten voor voorschoolse educatie ontvangt de gemeente een uitkering van het rijk via het gemeentelijk onderwijsachterstanden budget. Met ingang van 2019 bedraagt dit budget € 611.040,–. Met de kosten van een gemeentelijke tegemoetkoming en/of vaste voetbijdrage voor maximaal 8 kinderen is slechts een heel klein stukje van dit budget gemoeid.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp