Hollands Kroon Actueel

Hollands Kroon bereidt zich voor op de nieuwe Omgevingswet

HOLLANDS KROON – In 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet, met deze wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen zodat het straks voor de gemeente gemakkelijker is om bouwprojecten te starten. Er is nu al een wet die dit al regel, de Crisis- en herstel wet (Chw) maar in de nieuwe Omgevingswet is dit allemaal beter geregeld.

De gemeente Hollands Kroon is druk bezig met de voorbereidingen om deze Omgevingswet te kunnen gaan toepassen zodra deze in werking is. Zo moeten er mensen worden opgeleid, moet de al aanwezige expertise verder worden uitgebreid en zal er met buurgemeenten gaan worden samengewerkt.

Communicatiemedewerkster Noortje Slot van de gemeente Hollands Kroon: ,,Het gedachtegoed van de Omgevingswet sluit goed aan bij onze koers als gemeente. Zo hebben wij in 2016 onze Omgevingsvisie al vastgesteld, met als belangrijkste motto: ‘ja, tenzij’.

Dat wil niet zeggen dat we al helemaal klaar zijn voor de komst van de Omgevingswet, we bereiden ons op dit moment dan ook voor. Onze voorbereidingen richten zich met name op het actualiseren van de Omgevingsvisie, het maken van een Omgevingsplan, de aansluiting op het DSO en het verder opleiden van collega’s om te werken met de veranderende wetgeving om de doelstellingen van de Omgevingswet te realiseren. Daarbij zoeken wij waar nodig ook de samenwerking met de andere gemeenten in de regio en de ketenpartners (Veiligheidsregio, GGD en Omgevingsdienst NHN).

Uitgangspunten Omgevingswet

  • de verschillende plannen voor ruimtelijke ordening, milieu en natuur beter op elkaar afstemmen;
  • duurzame projecten (zoals windmolenparken) stimuleren;
  • gemeenten, provincies en waterschappen meer ruimte geven. Zo kunnen zij hun omgevingsbeleid afstemmen op hun eigen behoeften en doelstellingen.

Verder biedt de wet meer ruimte voor particuliere ideeën. Dit komt doordat er meer algemene regels gelden, in plaats van gedetailleerde vergunningen. Het doel staat voorop en niet het middel om er te komen. De houding bij het beoordelen van plannen is ‘ja mits’ in plaats van ‘nee tenzij’. Zo ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld bedrijven en organisaties om met ideeën te komen.

Doelstellingen realiseren

,,Het verder opleiden van collega’s om te werken met de veranderende wetgeving om de doelstellingen van de nieuwe wet te realiseren is onderdeel van de voorbereiding. Zo breiden we de expertise die we al in huis hebben verder uit. Verder lijkt het erop dat de benodigde expertise aanwezig is. Mocht blijken dat aanvullende expertise nodig is dan zoeken wij in eerste instantie een oplossing binnen de samenwerkingsverbanden (gemeenten in de regio en ketenpartners) en anders huren wij die expertise in,” besluit Noortje Slot in haar reactie tegen Hollands Kroon Actueel.

Wat levert de Omgevingswet de Nederlander op? Een aantal feiten op een rij:

  • Van 26 wetten naar 1.
  • Van 5000 wetsartikelen naar 350.
  • Van 120 ministeriële regelingen naar 10.
  • Van 120 algemene maatregelen van bestuur naar 4.
  • 1 wet voor de hele leefomgeving.
  • De wet maakt het mogelijk om lokale problemen ook lokaal op te lossen.
  • Van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan.

Heeft u een tip of foto mail deze naar redactie@hollandskroonactueel.nl Vergeet er niet bij te vertellen waar de foto is genomen en waar het overgaat.

Reageer op dit onderwerp