Hollands Kroon Actueel

PvdA, GroenLinks en ChristenUnie stellen vragen over contractverlenging JeugdzorgPlus met Horizon

HOLLANDS KROON – JeugdzorgPlus is een gesloten instelling, bedoeld voor jongeren tot 18 jaar met ernstige gedragsproblemen. Zonder behandeling vormen zij een risico voor zichzelf of hun omgeving. In 2019 is de JeugdzorgPlus in Noord-Holland Noord overgegaan van Parlan naar Horizon. Diverse progressieve raadsfracties in de hierbij betrokken achttien gemeenten maakten zich grote zorgen over wat dit zou betekenen voor de kwetsbare kinderen in de JeugdzorgPlus. De aanbesteding leidde tot veel commotie en onrust onder de jongeren en hun ouders. De methode JouwZorg waardoor Horizon de aanbesteding won was niet beproefd, maar zou wel goedkoper en innovatief zijn.  

De aanbesteding was voor twee jaar, met mogelijkheid van verlenging van twee keer één jaar. De gemeenten kunnen, indien de opdrachtnemer na een jaar niet de afgesproken resultaten behaalt, tot ontbinding van het contract overgaan. 

Het concept waarmee Horizon mede de aanbesteding heeft gewonnen, het JeugdzorgPlus-traject, bestaat uit twee fasen:
• Fase 1, drie maanden: JouwZorg in geslotenheid van Antonius;
• Fase 2, drie tot vijf maanden: vervolgzorg door inzet van andersoortige behandeling door Horizon buiten geslotenheid, therapeutische pleegzorg, gezinsbehandeling, School2care en studio’s.

Horizon blijkt geen juridische titel te hebben op basis waarvan zij in fase 2 zorginhoudelijk regie kan voeren, omdat er in Noord-Holland geen machtiging gesloten jeugdzorg wordt afgegeven voor fase 2. Een deel van de ‘zwaardere’ JeugdzorgPlus-kinderen kan niet in Antonius (de Horizon-instelling in Bakkum) worden opgenomen. Geen enkel kind dat bij Horizon fase 1 heeft doorlopen is doorgestroomd naar fase 2. 
De afspraak was dat zoveel mogelijk kinderen binnen de regio worden opgevangen. De locaties van Horizon waar kinderen worden opgevangen bevinden zich echter ver buiten de regio.

Meerdere doelen blijken inmiddels niet te zijn gehaald, er zijn geen cijfers van of er kunnen geen uitspraken over de doelstellingen worden gedaan. Toch hebben colleges in Noord-Holland Noord besloten de opdracht ineens voor twee jaar te verlengen, buiten de afspraken om. 

De vragen:

 1. Waarom is het college afgeweken van de eerdere afspraken?
 2. Zou Horizon niet gaan investeren wanneer de opdracht, conform de afspraken, met één jaar wordt verlengd? 
 3. Waarom is besloten om de opdracht toch ineens voor twee jaar te verlengen? Kunt u ons het collegevoorstel en besluit toesturen?
 4. Kunt u ons deze driemaandelijkse rapportages tot en met heden alsnog doen toekomen?
 5. Kunnen wij inzage krijgen in het Plan van Aanpak dat Horizon hiervoor heeft ingediend, temeer daar dit subgunningscriterium 40% van de weging uitmaakte?
 6. Hoe is het mogelijk dat bij Horizon niet bekend was dat er in Noord-Holland geen ‘machtiging gesloten jeugdzorg’ wordt afgegeven voor deze zo belangrijke fase 2, die er mede toe heeft geleid dat Horizon de aanbesteding heeft gewonnen en die nu niet tot uitvoer kan komen?
 7. Op welke termijn wordt in Noord-Holland wel overgegaan tot het afgeven van een ‘machtiging gesloten jeugdzorg’?
 8. Hoever is Horizon met de tweede kleinschalige locatie en waar zal die gesitueerd worden?
 9. Kunt u ons deze risicoanalyse doen toekomen?
 10. Hoeveel kinderen in aantallen en percentages van het totaal in de JeugdzorgPlus geplaatste kinderen uit onze regio zijn er in 2017 en 2018 door Parlan naar een gesloten instelling buiten de regio geplaatst?
 11. Hoeveel kinderen in aantallen en percentages van het totaal aantal kinderen in de JeugdzorgPlus uit onze regio zijn er in 2019 tot en met heden door Horizon naar een gesloten instelling buiten de regio geplaatst?
 12. Wat is de duur in maanden per kind voor 2019 en 2020 tot en met heden dat deze kinderen buiten de regio zijn opgevangen?
 13. Wat zijn hiervan de totale kosten geweest voor onze regio voor 2019 en 2020 tot en met heden?
 14. Is er vanuit Horizon of vanuit de gemeenten iets geregeld voor ouders, zodat zij hun kind kunnen bezoeken zonder financiële of andere belemmeringen? Zo ja, welke regeling is hiervoor getroffen en zo nee, waarom niet als het zo belangrijk is dat het systeem van deze kinderen betrokken wordt en wat is uw mening hierover?
 15. Hoeveel van deze kinderen in aantallen zijn daarna alsnog in het Antonius ondergebracht?
 16. Hoeveel kinderen worden er per etmaal in het Antonius behandeld? Klopt het dat dit er 14-16 zijn in plaats van de door Horizon geschatte 30?
 17. Wat zijn hiervan de consequenties voor de behandeling/begeleiding van deze kinderen en gezinnen?
 18. Graag ontvangen wij een overzicht waar de kinderen van fase 1 vanaf de start van Horizon naartoe zijn uitgestroomd.
 19. Komen deze kinderen na fase 1 weer terug bij de gemeenten waar ze vandaan komen en wie pakt dan de begeleiding verder op? Doet Horizon dat en krijgen zij daarvoor betaald of komt dit ten laste van bijvoorbeeld de wijkteams of andere organisaties die deze begeleiding overnemen?
 20. Hoe zit dit met de bezoldiging van de bestuurders van Horizon? Blijven die als bestuurders van Horizon en hiermee gelieerde andere organisaties binnen de WNT-normen en waar in de jaarstukken van Horizon kunnen we dit vinden?

Reageer op dit onderwerp