Hollands Kroon Actueel

De plek waar Microsoft haar nieuwe datacenter gaat bouwen.

OHK dient teruggetrokken vragen over bebouwing aan de westkant van de A7 opnieuw in

HOLLANDS KROON – De fractie van Onafhankelijk Hollands Kroon was afgelopen vrijdagmiddag verrast te zien dat de schriftelijke vragen die waren ingediend door Senioren Hollands Kroon, werden teruggetrokken. Dit terwijl het juist goede en verhelderende vragen waren over de bebouwing op de westkant van de A7 tegenover Agriport.

De laatste tijd is er veel te doen om de datacenters die er worden gebouwd in de Wieringermeer. En het is in onze ogen juist goed dat er voldoende duidelijkheid komt over de plannen en in welk stadium ze zijn. Voor veel van de raadsleden is er momenteel ook veel onduidelijk over het proces, de status van de plannen en de werkzaamheden. Daarom vond onze fractie het goed dat twee leden van SHK daarover kritische vragen hadden gesteld. Tot onze grote verbazing werden diezelfde vragen teruggetrokken. Als oppositiepartij ga je er dan vanuit dat de andere coalitiepartijen of de wethouders contact hebben gehad met de indieners. En dat deze zijn gezwicht en de vragen hebben teruggetrokken’ zegt fractievoorzitter Alexander Bügel van Onafhankelijk Hollands Kroon.

Als grootste oppositiepartij hebben wij er daarom voor gekozen de vragen opnieuw in te dienen. Met een kleine inleiding ervoor en verder exact dezelfde vragen. Dit omdat we oprecht zeer geïnteresseerd zijn in de antwoorden van het college.  Aangezien wij een oppositiepartij zijn en daarmee niet gebonden aan een gemeenschappelijk coalitieprogramma, zal er op ons geen druk uitgeoefend worden. Hiermee willen we tevens het signaal afgeven aan het college en de coalitie dat er openheid moet zijn over de plannen rondom de datacenters. Daar hebben de inwoners van Hollands Kroon recht op’ aldus Bügel.

De vragen zijn inmiddels in behandeling genomen. Het antwoord van het college zal zo mogelijk binnen 10 dagen, maar uiterlijk binnen 30 dagen worden gegeven. Vragen en antwoorden worden openbaar gepubliceerd via de website van de gemeente.

De vragen:

De beëindiging van het Gebiedsplan, de daarbij ingediende motie, het nu ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan, de recente beantwoording van vragen van Groep Ruiter en Groen Links en het memo van het college over initiatieven voor datacenters roepen bij ons de volgende vragen op:

  1. De gemeenteraad heeft unaniem voornoemde motie aangenomen over aandacht voor landschappelijke waarden, ongewenste aantasting van oorspronkelijke kwaliteiten en goede inpassing met bomen en groen. Het college heeft tot op heden bewust of onbewust geen gesprek geïnitieerd met de raad over hoe daaraan inhoud kan worden gegeven. In het ontwerpbestemmingsplan voor omvorming van landbouwgronden (Deelgebied B1) voor datacenters aan de westzijde van de A7, zien we een beeldkwaliteitsplan van SWECO opgenomen. Is het college van mening dat dat beeldkwaliteitsplan bij het ontwerpbestemmingsplan dan als uitleg moet worden gezien van de motie?
  2. Als het college met het intrekken van het Gebiedsplan stelt dat zij: “recht wil doen aan geluiden uit de bevolking en werken (wil) aan gedragen plannen”, de raad daarbij constateert dat participatie over de toekomst van de Wieringermeer bij het Gebiedsplan (en AGRI++) onvoldoende was: op welke manier ziet het college draagvlak om het voorliggende ontwerpbestemmingsplan in routing te brengen?
  3. Hoe kan het dat het college in het voorliggende ontwerpbestemmingsplan wel accepteert dat elementen uit het ingetrokken Gebiedsplan over AGRI++ (o.a. ontwikkeling westzijde A7 tot Middenmeer) worden gebruikt als motivering, terwijl het traject en het maatschappelijk gesprek erover zijn gestaakt?
  4. Is het college met ons van mening dat de informatie op de gemeentelijke website over ontwikkeling van datacenters onvolledig / afwijkend is, vergeleken met de in het ter inzage liggende ontwerpbestemmingsplan gebruikte motivering op basis van het ingetrokken Gebiedsplan over AGRI++ (met daarin o.a. de gehele ontwikkeling van de westzijde van de A7 als deelgebied B1, B2 en B3 tot aan
    Middenmeer)?
  5. Is het college met ons van mening dat participatie en bespreking over (effecten van) ontwikkeling van de westzijde van de A7 mét belanghebbenden en inwoners, voorafgaand aan eventuele(bestemmings- )planvorming gevoerd dient te worden? Dit zodanig dat een breed geïnformeerd (maatschappelijk) debat kan worden gevoerd en overzicht over de volledige intenties van initiatiefnemers verkregen wordt?
  6. Is het college met ons van mening dat de huidige werkwijze om een gesprek te voeren over deelontwikkeling B1, maatschappelijk de indruk wekt, te handelen volgens een ‘salamitactiek’, waarbij het uiteindelijke effect van bebouwing aan de westzijde van de A7 tot aan Middenmeer niet aan de voorkant van besluitvorming breed en integraal bespreekbaar wordt gemaakt?
  7. Is het college met ons van mening dat aan verdere uitbreiding ten noorden van Venster West op grond van de richting uit de Omgevingsvisie Hollands Kroon nu geen verdere stappen moeten worden gezet in afwachting van de uitkomsten van een breder maatschappelijk debat?

Reageer op dit onderwerp