Datacenter gate: “Dictatuur in de polder?”

MIDDENMEER – Datacenter Gate blijft zich verder en verder uitbreiden, de actie van wethouder Mary van Gent is binnen de politiek bij veel partijen niet goed gevallen. Ook de fractie van LADA laat weten de actie af te keuren en al helemaal geen voorstander te zijn van een coalitieakkoord maar meer ziet in een raadsprogramma.

Peter Couwenhoven zegt in een schrijven aan de redactie: “Vragen gesteld  door leden van de SHK-fractie zijn na bemoeienis en druk vanuit het college teruggetrokken. Dit is niet alleen een flagrante inbreuk op het duaal functioneren maar vooral een kwalijke zaak omdat het  een poging is om de raad in zijn controlerende taak te belemmeren.

De gemeenteraad kreeg met de in 2002 ingevoerde Wet dualisering gemeentebestuur kaderstellende en controlerende taken. De in de Gemeentewet opgenomen bestuursbevoegdheden werden bij het college van B&W geconcentreerd. Samengevat: het college voert uit en de raad controleert.

Wat er nu gebeurt  in Hollands Kroon is een uitvloeisel van het werken met een coaltieakkoord, dat heilig is. Met een coalltieakkoord wordt een deel van de raad buiten spel gezet en kunnen leden van coalitiefracties gedwongen worden zich aan het akkoord te houden, ook als inzichten veranderen en er maatschappelijk onrust ontstaat over voorgenomen ontwikkelingen. Dit gebeurt nu in Hollands Kroon.

Volgens Couwenhoven is dit juist de reden waarom LADA een coalitieakkoord afwijst en voorstander is van een raadsprogramma. Daarin stelt de hele raad het beleid vast en benoemt de wethouders die met de uitvoering belast worden. “Door het wegvallen van de achterkamer van het coalitieoverleg ontstaat er een transparante besluitvorming waarbij de hele raad betrokken wordt.” aldus Peter Couwenhoven

Reageer op dit onderwerp