Datacenter Gate: West-Friesland, “En weer heeft Hollands Kroon niet overlegd”

HOLLANDS KROON/WEST-FRIESLAND – De liefde tussen Hollands Kroon en de buren in West-Friesland is danig bekoeld. Samir Bashara, wethouder in de gemeente Hoorn en woordvoerder van de gezamenlijke zeven gemeenten in Oostelijk West-Friesland laat in duidelijk bewoording weten dat er wederom geen bovenregionale afstemming heeft plaatsgevonden, terwijl dit door de omvang en de mogelijk gevolgen wel had gemoeten.

Hollands Kroon heeft net zoals vele andere gemeenten het Regionaal Convenant Werkplaatslocaties ondertekend maar vergeet dit met grote regelmaat. In een schrijven aan het college van Hollands Kroon zegt Samir Bashara: “Het is ons ook niet duidelijk in hoeverre u heeft onderzocht hoeveel werkgelegenheid dit bedrijventerrein gaat genereren en welke effecten dit heeft op de omgeving (bijvoorbeeld extra behoefte aan huisvesting buitenlandse werknemers, onderzoek naar verkeer- en vervoersbewegingen, etc).

Effecten onvoldoende in kaart gebracht

Samir Bashara is duidelijk over de plannen van Hollands Kroon: “Met betrekking tot de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan merken wij op dat het ongeveer 60 ha grootschalige datacentra mogelijk maakt. Het plan geeft echter ook de mogelijkheid “ondergeschikte” kantoren te realiseren tot 50% van de bedrijfsvloeroppervlakte. Dit is een groot areaal aan kantoorruimte, dat gelet op de locatie in het landelijk gebied en zonder OV-knooppunt vragen oproept. De recente provinciale behoefteraming bedrijventerreinen laat bovendien zien dat er in NHN tot 2030 meer dan voldoende kantoorruimte aanwezig is.

Het ontwerp biedt tevens ruime mogelijkheden om ook andere bedrijven op het terrein toe te laten dan alleen datacentra. Feitelijk wordt hiermee een algemeen bedrijventerrein mogelijk gemaakt. Buiten de vragen over nut en noodzaak van datacentra en de gevolgen voor de energietransitie, is goede ruimtelijke ordening een vereiste voor een vitaal en goed economisch functionerend Noord-Holland Noord. Met het oog op zorgvuldig ruimtegebruik en de concurrentie met andere bedrijventerreinen, ook bovenregionaal, achten wij dit niet passend en ongewenst en is een ladderonderbouwing vereist,” aldus Bashara

Bashara wil dan ook dat er eerst voorafgaande schriftelijke afspraken binnen de regio gaan worden gemaakt, afspraken die nu ontbreken waardoor het bestemmingsplan in strijd is met de nu geldende Omgevingsverordening NH2020.

Op 1 december is er een extra ingelaste raadvergadering in Hollands Kroon speciaal over alles dat met Datacenter Gate te maken heeft.

Reageer op dit onderwerp