Hollands Kroon moet op zoek naar extra verblijfsplekken om minimaal 3000 arbeidsmigranten te huisvesten de aankomende jaren

HOLLANDS KROON – De provincie Noord-Holland heeft de regie overgenomen om zo het huisvestingsprobleem van buitenlandse arbeidskrachten in de kop van Noord-Holland op te lossen. De provincie Noord-Holland werkt hierin samen met de gemeenten Hollands Kroon, Den Helder en Schagen en is voortvarend van start gegaan.

Hollands Kroon staat voor de opgave om voor 3000 arbeidsmigranten die de komende jaren zich in Hollands Kroon gaan vestigen huisvesting te zoeken. Hollands Kroon ziet het liefst grootschalige, maar tijdelijke, oplossingen. Alleen zijn grootschalige oplossingen om verschillende redenen zeer moeilijk te vinden in woongebieden, veelal vanwege veel weerstand vanuit de bewoners van kern waar een grootschalige opvang moet komen en fysiek ruimtegebrek binnen bestaand stedelijk gebied.

Rijksstaatweg 23 Hippolytushoef

De plannen van Hollands Kroon om de plannenmaker een vergunning te verlenen om op de Rijksstaatweg 23 Hippolytushoef een grootschalige opvang van arbeidsmigranten te realiseren loopt tegen bezwaren van de provincie op omdat de provincie dit ziet als initiatief als nieuwe stedelijke ontwikkeling en dit is niet toegestaan in een gebied dat is aangewezen als Bijzonder Provinciaal Landschap (BPL).

Hollands Kroon ziet als oplossing om uit de impasse te komen om binnen de plot van de bestaande bebouwing in een vorm van enigszins herkenbaar is als agrarische bebouwing zou worden opgericht. Qua bebouwing fors minder dan wat als bestaand kan worden gerekend gelet op de verordening. Volgens het college is de uiteindelijke winst voor het BPL in het algemeen, maar het weidevogelleefgebied in het bijzonder, is dat de stedelijke functie met bijbehorende bebouwing tijdelijk is en na 15 jaar weer zal worden ontruimd en ook planologisch alle bouwmogelijkheden zullen worden weggenomen en zo meer ruimte zal ontstaan voor de weidevogels in het gebied.

Robbenplaat, Westrak 80, Wieringerwerf

In een brief aan de provincie Noord-Holland gaat het college ook in op de locatie Robbenplaat, Westrak 80, Wieringerwerf. Het college schrijft in de brief: “Voor wat betreft Westrak zijn en blijven wij van mening om hier maatwerk voor te leveren en op die manier toe te werken naar een tijdelijke mogelijkheid om hier een logiesaccommodatie te faciliteren. Door de Omgevingsdienst Noord-Holland Noord is een eerste positief advies afgegeven voor de realisatie van deze faciliteit voor wat betreft het kunnen garanderen van een goed woon- en leefklimaat. Wat ons betreft gaan we hier zo snel als mogelijk mee door om het nijpende tekort aan voldoende en fatsoenlijke huisvesting op deze locatie tijdelijk toe te staan.”

Reageer op dit onderwerp